Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Rechten en verplichtingen van de leden.

Artikel 1

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het huishoudelijk reglement, het baan reglement, de bardienst en schoonmaakregeling en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur, de accommodatie commissie (AC), de jeugdcommissie (JC), de tenniswedstrijd commissie (TWC), de open toernooi commissie (OTC) en de baancommissie (BC).

Artikel 2

De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris op te geven. Zij zijn tevens verplicht de contributie en indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen voor 1 februari van het desbetreffende verenigingsjaar

Artikel 3

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs-, kascommissie, AC, JC, OTC, TWC en BC vergaderingen zijnde) wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

Artikel 4

Het bestuur kan mensen een verenigingslidmaatschap geven. Deze leden betalen geen contributie, zij mogen niet op de banen tennissen en verrichten alleen werkzaamheden zoals met het bestuur overeengekomen. Verder hebben zij dezelfde rechten en plichten dan de overige leden.

Naast het volledige lidmaatschap kunnen leden ook een ander lidmaatschap afsluiten:

Competitielid:

Deze leden spelen alleen in een competitieteam in een competitie mee en mogen verder niet op de banen tennissen. Ze draaien alleen de bardiensten in competitie verband en hoeven geen andere bardiensten of schoonmaakactiviteiten uit te voeren.

Zomerlid:

Deze leden zijn lid tijdens de zomer (1 juni t/m 1 oktober).

Deze leden mogen overdag spelen tot 19.00 uur en van 1 juli t/m 1 september ook s’avonds.

Artikel 5

Er wordt gebruik gemaakt van 3 wachtlijsten en wel als volgt:

 • Een lijst voor de jeugdleden, het aantal jeugdleden dat afvalt, wordt met jeugd aangevuld.
 • Een lijst voor senioren uit de gemeente.
 • Een lijst voor senioren buiten de gemeente.

Zolang er mensen uit de gemeente op de wachtlijst staan, gaan deze voor op de mensen buiten de gemeente.

Artikel 6

Indien leden niet voor de aangegeven datum de contributie hebben betaald, worden ze onderaan op de wachtlijst geplaatst.

 

VERGADERINGEN

Artikel 7

De vergaderingen van het bestuur, worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 8

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijk convocatie aan of mondelinge afspraak met ieder bestuurslid, waarbij de vergadering in onderling overleg wordt vastgesteld. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 9

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste. Kandidaatsteling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 10

Een besluit van of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16, lid 9 en 10 van de statuten.

Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen – of een zodanig genoemde is gekozen met minstens 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen – blanco stemmen daaronder niet inbegrepen en naar aanleiding van het voorstel, dat ook naar oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.

Artikel 11

De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat minstens 7 dagen voor de verzending der convocaties door tenminste 5 leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 12

Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteunend door tenminste 4 andere leden.

 

COMMISSIES

Artikel 13

De algemene vergadering kan 1 of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie.

Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissie blijven ten alle tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.

Bij of na benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies, met uitzondering van de commissie als bedoelt in artikel 11 lid 4 van de statuten, kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen 1 of meerdere personen daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 14

De commissie, als bedoelt in artikel 11 lid 4 van de statuten bestaande uit 2 leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor 1 jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een der commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgend verenigingsjaar, bij voorkeur door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Artikel 15

Op voordracht van de diverse commissies benoemt het bestuur de leden hiervan. Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de diverse commissies.

Artikel 16

De werkzaamheden van de TWC zullen bestaan uit:

 • Het regelen en verzorgen van interne toernooien, gemeente toernooi, competities en wedstrijden.
 • Het regelen en coördineren van de diverse KNLTB- competities.

Artikel 17

De werkzaamheden van de OTC zullen bestaan uit:

 • Het regelen en verzorgen van Open toernooien.

Artikel 18

De werkzaamheden van de AC zullen bestaan uit:

 • Het bezorgen en verzorgen van het materiaal voor en van het paviljoen.
 • Het regelen van de bardiensten en schoonmaakdiensten door de leden in het paviljoen.
 • Het nemen van die maatregelen, die nodig zijn voor een goed verloop van het paviljoengebeuren.
 • Het organiseren en begeleiden van evenementen.
 • Aan de jeugd tot 18 jaar wordt geen alcoholische drank geschonken,
 • De jeugdcommissie, alle helpers, scheidsrechters, chauffeurs e.d. drinken geen alcoholische dranken tijdens de activiteiten. Tijdens jeugdactiviteiten mag aan volwassenen (bijv. toeschouwers, ouders) geen alcoholische drank geschonken worden.
 • Er mag in het paviljoen niet gerookt worden. Er zijn bordjes geplaatst met verboden te roken.

Artikel 19

De werkzaamheden van de JC zullen bestaan uit:

 • Het nemen van die maatregelen, die noodzakelijk zijn voor een verantwoorde tennisopleiding van de jeugdleden.
 • Het organiseren van toernooien en andere wedstrijden.
 • Het samenstellen van de jeugd competitieteams.
 • Het nemen van die maatregelen, die vereist zijn voor een juiste begeleiding van de jeugd.

Artikel 20

Verlangt een aan de orde gesteld voorstel geen stemming, dan wordt gerekend, dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 21

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van een stem. Als een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 22

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze zoals die in de statuten en het huishoudelijk reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden.

Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen., tenzij bij statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking der stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

BESTUUR

Artikel 23

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het lidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden.

Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem, ieder bestuurslid heeft 1 stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden 2 bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig.

De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezing van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschiedt in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen van een tussentijdse ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waartoe het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 24

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar.

Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid, worden diens werkzaamheden waargenomen door een of meer door het bestuur uit hun midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van een of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.

In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 25

Schade aan de vereniging of haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

 

VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR.

Artikel 26

Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

 • Namen en adressen van de in artikel 4 der statuten bedoelde personen.
 • Presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur.
 • De bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welk gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder eerder bedoelde administratie moet ieder lid, die daarom verzoekt, binnen een week inzage worden verstrekt.

AANMELDINGSFORMULIER

Artikel 27

Op het aanmeldingsformulier, als bedoelt in artikel 5 lid 1 van de statuten, dient vermeld te worden: naam, voornamen, geslacht, woonplaats, postcode, adres, geboortedatum, geboortejaar, telefoonnummer, datum van intrede en datum van uittrede.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 28

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris 1 exemplaar van de statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vastgestelde vergoeding.